شاخه دانشجویی IEEE دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار می کند

نام دوره مکان برگزاری مدت دوره
جزئیات دوره هزینه آزاد و ثبت نام
دانشکده برق خواجه نصیر 20H
لینک جزئیات دوره
300000 تومان – ثبت نام
  دانشکده برق خواجه نصیر 15H لینک جزئیات دوره
200000 تومان – ثبت نام
دانشکده برق خواجه نصیر 24H لینک جزئیات دوره
250000 تومان – ثبت نام
دانشکده برق خواجه نصیر 21H لینک جزئیات دوره
200000 تومان – ثبت نام
دانشکده برق خواجه نصیر 24H لینک جزئیات دوره
250000 تومان – ثبت نام

20 درصد تخفیف دانشجویان                                        کد تخفیف: STUDENT20

40 درصد تخفیف ویژه ی دانشجویان خواجه نصیر           کد تخفیف: KNTUSTU40

50 درصد تخفیف ویژه ی دانشجویان عضو شاخه IEEE     کد تخفیف: IEEESTU50

ظرفیت محدود

زمان شروع دوره ها :تا 6 آذر ماه 1397 تمدید شد