قوانین و مقررات آزمایشگاه

1 ) هر گروه (متشکل از دو دانشجو) موظف است هر هفته پیش گزارش همان آزمایش و گزارشکار آزمایش قبلی را به صورت کتبی ارائه دهد. در صورت آماده نبودن پیش گزارش، نمره ای به دانشجویان تعلق نگرفته و غیبت برای آنها منظور خواهد شد.
2 ) دانشجویان حتما باید در گزارش خود، کدها را با کمک نرمافزارهای شبیه ساز مثل Proteus شبیه سازی کرده و تحلیل نتایج شبیه سازی را با در نظر گرفتن حالات مختلف مورد بررسی قرار دهند.
3 ) آمادگی دانشجویان در اجرای کدهای مشابه و مرور سرفصل های مرتبط درس ضروری می باشد و جزو ارزیابی کلاسی به حساب میآید.
4) دانشجویان باید پس از انجام آزمایش سیستم خود را مرتب و صندلی ها را در جای خود قرار دهند.
5 ) دانشجویان می توانند با هماهنگی قبلی تنها در یک جلسه آزمایشگاه غیبت داشته باشند و بیش از یک جلسه غیبت
موجب صفر شدن نمره آن خواهد شد.
6 ) قبل از شروع به سیم بندی بورد حتما از خاموش بودن آن اطمینان حاصل کنید.
7 ) پس از پایان سیم بندی و قبل از روشن کردن بورد حتما از صحت سیم بندی با مشورت مسئول آزمایشگاه مطمئن شوید.
8 ) هنگام جابجا کردن سیم ها به جهت جلوگیری از قطع سیم ها، بدنه فیش و نه سیم را گرفته و از کانکتور جدا و یا به آن وصل نمایید.
9 ) از جداکردن کابل پروگرامر جدا خودداری کنید.
10 ) همه پورت های USB کامپیوتر های آزمایشگاه غیر فعال هستند و اتصال حافظه های جانبی ممنوع می باشد به این ترتیب هر گروه پس از اتمام آزمایش باید اصالحات کد خود را به صورت کتبی جهت تکمیل گزارشکار یادداشت نماید و یا از آن عکس بگیرد.
11 ) همه برنامه ها و کدهای نوشته شده توسط دانشجویان با خاموش شدن سیستم به طور خودکار پاک می شوند.
12 ) استفاده از لپ تاپ در آزمایشگاه مجاز است.